Městské společnosti nerespektují Klimatický plán hl. m. Prahy

Městské firmy Pražská plynárenská, Prométheus energetické služby a Pražská energetika se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v Praze budování lokálních kotelen (často v rozporu se zákonnými předpisy) s tím, že tato investice a odpojení od centrální soustavy zásobování teplem přinese koncovým odběratelům tepla cenově výhodnější dodávky této komodity. Není to pravda. (7/2021)

„Lokální kotelny mají daňové zvýhodnění a nejsou - na rozdíl od centrálních zdrojů - zatíženy vysokými poplatky za emise CO2. Tato nekalá výhoda však skončí nejpozději v roce 2025 a poté dojde logicky k významnému navýšení ceny tepla pro odběratele závislé na lokálních kotelnách,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.
Městem vlastněné a spoluvlastněné společnosti tak činí přesto, že zastupitelstvo hl. m. Praha schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 požadující snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Budováním decentrálních zdrojů v rámci města tohoto cíle nelze objektivně dosáhnout. Stejně tak bez existence a rozvoje centrálního vytápění nelze realizovat jiné prioritní projekty v rámci Klimatického plánu, jako jsou využití tepla z rozšiřované spalovny Malešice nebo využití nízkopotenciálního odpadního tepla z Ústřední čističky odpadních vod.  
„Masivní budování lokálních kotelen by navýšilo emise zejména NOx v rámci města a tím prudce zhoršilo kvalitu ovzduší v Praze. V případě rozpadu centrální teplárenské soustavy by musely v Praze být postaveny desítky tisíc kotelen s komíny, které vypouští zplodiny přímo mezi obytnými domy. Klimatických cílů je možné dosáhnout právě jen při udržení systému dálkového vytápění a dekarbonizací těchto velkých zdrojů. Tento obecný princip neplatí jen pro Prahu, ale pro všechny městské aglomerace, ve kterých jsou v České republice rozsáhlé soustavy centrálního zásobování teplem,“ upozornil Tomáš Drápela.
Členové Teplárenského sdružení ČR deklarují připravenost investovat do rychlého vybudování nízko a bezemisních zdrojů tepla v souladu se strategickými dokumenty státu a klimatickými závazky ČR.  Podporu tomuto trendu jednoznačně vyjádřil i vicepremiér Karel Havlíček, který opakovaně dává transformaci teplárenství tu nejvyšší prioritu v energetice s cílem zajistit teplo a teplou vodu pro domácnosti za ekologicky šetrných a cenově dostupných podmínek.
 

Městské společnosti nerespektují Klimatický plán hl. m. Prahy