Memorandum ČEZ Teplárenské s městem Mělník o teple

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali na začátku listopadu zástupci společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. a vedení města Mělníka. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž nabyla platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Jejím hlavním smyslem je to, že obě smluvní strany si plně uvědomují, jak důležité je v dnešní době téma energetické bezpečnosti a soběstačnosti. (11 / 2023)

Společný přístup a dlouhodobý rozvoj spolupráce by tak ve finále měly přinést i dlouhodobé zlepšení kvality životní úrovně místních obyvatel v oblasti zajištění bezproblémových dodávek tepelné energie, především v souvislosti se životním prostředím. Město Mělník, jako územně samosprávný celek, pochopitelně podporuje rozvoj svého území za využití všech možných a dostupných zákonných prostředků v souladu se svými schválenými prioritami. Důležitým aspektem těchto aktivit je otevřená spolupráce se všemi významnými subjekty působícími v lokalitě. „Mezi ty velmi významné samozřejmě řadíme společnost ČEZ Teplárenskou. Její aktivity se výrazně dotýkají života našich obyvatel. Díky memorandu o vzájemné spolupráci budeme mít k dispozici aktuálně veškeré informace, co se dálkového zásobování teplem týče. Rozvoj moderní energetické infrastruktury je totiž provázaný i s rozvojem území města, stavem životního prostředí a zaměstnaností. Zároveň deklarujeme zájem na stabilizaci dodávek tepla na území města Mělníku a podporu pro rozšiřování centrálního zásobování teplem, včetně dlouhodobé udržitelnosti,“ říká Tomáš Martinec, starosta Mělníka.

ČEZ Teplárenská působí na území města jako vlastník a provozovatel rozvodného zařízení tepla, které je z pohledu obou stran významným prvkem infrastruktury v Mělníku. „Hodláme zde pochopitelně působit i nadále a zajišťovat odběratelům prostřednictvím soustavy zásobování teplem spolehlivé a bezpečné dodávky tepla, jehož cena je dlouhodobě konkurenceschopná s ostatními teplárenskými společnostmi. Soustava zásobování teplem navíc zásadním způsobem zkvalitňuje životní prostředí, neboť na rozdíl od lokálních zdrojů je prakticky bezemisní. Teplárna Energotrans přitom po nedávné modernizaci a ekologizaci svých výrobních provozů rovněž splňuje, je dokonce pod nimi, veškeré současné přísné emisní  limity dané evropskou legislativou,“ dodává k tomu Rostislav Díža, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Teplárenské. Stejně jako pro Prahu a Neratovice je i pro Mělník zdrojem tepla Teplárna Energotrans (dříve Elektrárna Mělník), jejímž provozovatelem je v rámci Skupiny ČEZ společnost Energotrans, a.s. Z Teplárny Energotrans putuje teplo horkovodním napáječem na patu Prahy, kde ho do svého systému přebírá distributor Pražská teplárenská. V lokalitách horkovodu Mělník, na který jsou napojeni další odběratelé, odebírá a dál distribuuje teplo právě ČEZ Teplárenská, a.s.