Podíl tepláren je u většiny sledovaných emisí minimální

Jak uvádí Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2019 z Ministerstva životního prostředí, kvalita ovzduší má zásadní vliv na lidské zdraví a kvalitu života, na ekosystémy i vegetaci. Proto je nutné zajistit dodržování imisních limitů pro znečišťující látky a dlouhodobé snižování imisní zátěže. To se v posledních dvou letech daří plnit, emise se snižují a kvalita ovzduší v ČR se dlouhodobě postupně zlepšuje. Přispívají k tomu i ekologické projekty tepláren. (02/2021)

Emise skleníkových plynů poklesly v období 1990 až 2018 o 35,6 % a o 1,3 % v meziročním srovnání. Meziročně došlo v roce 2019 k poklesu emisí všech základních znečišťujících látek, nejvíce poklesly emise SO2 o 17,2 %. V rámci plnění závazků bylo u emisí NOx, VOC, SO2 a amoniaku (NH3) v roce 2018 dosaženo požadovaného snížení k roku 2020. V případě emisí PM2,5 byly emise za rok 2018 o 11 % vyšší, než je stanovený cíl k roku 2020. 


Stále dochází k překračování některých imisních limitů, avšak meziročně došlo k poklesu podílu obyvatel i podílu území, kde byl překročen denní imisní limit pro suspendované částice PM10, roční imisní limit pro benzo(a)pyren i PM2,5. Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 nebyl překročen vůbec. V roce 2019 nedošlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví stanovených pro arsen, kadmium, olovo, nikl, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a benzen.


Celková hrubá výroba elektřiny se v roce 2019 meziročně snížila o 1,1 % a dosáhla 87,0 TWh. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší. V roce 2019 bylo z OZE vyrobeno 10,1 TWh, což po 5 letech relativní stagnace znamená výraznější meziroční nárůst o 6,9 %. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie tak v roce 2019 činil 11,6 %.


Podle dat ze „Zprávy“ je podíl veřejné i průmyslové energetiky a výroby tepla u většiny emisí minimální, výrazný je pouze u emisí oxidů síry, což je dáno spalováním uhlí, které však postupně klesá. U oxidů dusíku má nejsilnější podíl doprava, u čpavku (NH3) pochopitelně zemědělství a u VOC, PM10 a PM2,5 i CO jednoznačně dominují podíly z lokálního vytápění domácností. Velmi závažným problémem kvality ovzduší v ČR je i benzo(a)pyren, který navyšuje individuální celoživotní riziko vzniku nádorového onemocnění. Zcela převažujícím zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je lokální vytápění domácností, v roce 2018 to bylo 98,8 %.