Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Jednosložková cena

- zjednodušeně se vypočítá ze součtu všech oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a daně z přidané hodnoty, který se vydělí počtem dodaných GJ tepla. Výsledkem je jednosložková cena v Kč/GJ. Jednosložková cena je v případě velmi chladného počasí výhodnější pro dodavatele, v případě velmi teplého počasí zase pro odběratele. Dvousložková cena nabízí spravedlivější způsob vyúčtování služeb, které výkyvy počasí nedokážou tolik ovlivnit ve prospěch odběratele či dodavatele tepla.


Dvousložková cena

- odděluje stálé náklady, které jsou vázány na připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí, a proměnné náklady, které jsou určovány vlastní výrobou tepelné energie. Výhodou dvousložkové ceny je pak odstranění cenových znevýhodnění dodavatelů nebo odběratelů tepla při extrémně chladných nebo naopak teplých zimách.

Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele na dodávky tepla – jiné nároky má průmyslový objekt, jiné nemocnice a jiné bytový dům. Proměnná složka závisí zejména na ceně paliva použitého k výrobě tepla a je vázána na skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Odběratel může hospodařením ovlivnit celoroční náklady na teplo, úspory se projeví v nižších nákladech. Dvousložkové ceny známe z vyúčtování spotřeby elektřiny nebo zemního plynu. Na dvousložkovou cenu přecházejí i některé vodárny.

Při dvousložkové ceně odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při rozhodování o novém způsobu vytápění, respektive při úvahách o možném odpojení od soustavy zásobování teplem.

Teplárenské sdružení České republiky